Tại sao chất rắn đơn tinh thể lại có tính dị hướng còn chất đa tinh thể lại có tính đẳng hướng?

2 câu trả lời 2