Tại sao phương thức thâm nhập thị trường quốc tế là nhân tố cơ bản chi phối đến việc xây dựng chương trình mar

tại sao phương thức thâm nhập thị trường quốc tế là nhân tố cơ bản chi phối đến việc xây dựng chương trình marketing-mix
2 câu trả lời 2