Thương mại quốc tế đâu chỉ có xuất nhập khẩu.Do U think so?

2 câu trả lời 2