Mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội là gì ?

mình nghĩ đây là quan điểm đứng đắn vì nó là của bác hồ ! tại sao những tên phản động lưu vong cứ phản bác hay là vì tư tưởng này bắt chúng phải bình đẳng với mọi người về vật chất nên chúng kô chịu cữ đòi phải "hơn đời"
4 câu trả lời 4