Tìm số tự nhiên có 4 chữ số biết rằng nếu số này chia cho 9 thì dư 8, chia 8 dư 7,...chia 2 dư 1? ?

4 câu trả lời 4