Ai biết những câu ca dao danh ngôn tục ngữ nói về tính liêm khiết?

mong có câu trả lời thật sớm
13 câu trả lời