Quan điểm của Đảng về công tác của phụ nữ?

Tôi muốn tìm tư liệu về " Những quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về công tác phụ nữ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Bạn nào biết giúp cho. Cám ơn.
2 câu trả lời 2