"Trời cao níu bước sơn khê"-sơn khê ở đây nghĩa là gì?

trong bài "Biển nhớ" của Trịnh công Sơn
6 câu trả lời 6