Bài này sai chổ nào vậy?

-2=(-2)^1=(-2)^(2/2)=
=[(-2)^2]^(1/2)=4^(1/2)=√4=2(!)
Cập nhật: cảm ơn các bạn đã giải đáp, theo mình nghỉ thì cănbậchai(4) theo qui ước là căn dương, nếu muốn nói đến số âm thì thêm dấu "-", nếu t^2=4 thì |t|= căn hai(4)=2 (số dương), có hai giá trị t là vì có đến hai số: 2, -2 để trị tuyệt của nó là 2 Bạn Dream Links chỉ ra phép biến đổi là sai, nhưng mình còn... hiển thị thêm cảm ơn các bạn đã giải đáp, theo mình nghỉ thì cănbậchai(4) theo qui ước là căn dương, nếu muốn nói đến số âm thì thêm dấu "-", nếu t^2=4 thì |t|= căn hai(4)=2 (số dương), có hai giá trị t là vì có đến hai số: 2, -2 để trị tuyệt của nó là 2
Bạn Dream Links chỉ ra phép biến đổi là sai, nhưng mình còn nhiều chổ thắc mắc:
bài này chổ sai là khi số mủ là số hữu tỉ thì cơ số phải là số dương, ở đây nó là -2, nên mới dẫn đến điều vô lí!
định nghĩa hàm mủ y=a^x, thì a phải là số dương, x thuộc R. trong khi vẩn tồn tại (-2)^2. mình có hai thắc mắc thế này:
- chấp nhận định nghĩa hàm mủ thì a>0, nhưng khi giải pt dạng f(x)^g(x) thì có cần đk f(x)>0, nếu có thì ta sẽ mất các nghiệm mà f(x)<0 trong khi g(x) nguyên dương, nếu không thì ta gặp nghiệm ngoại lai như vd trên
- khi tính đạo hàm của hàm số có căn thì phải chuyển sang lũy thừa hữu tỉ, thế mà chẳng ai xét đk của biểu thức dưới dấu căn (dù là căn bậc lẻ). như vậy đúng hay sai?
4 câu trả lời 4