Ai là người hỏi Bác Hồ tiền đâu mà đi? Bác giơ 2 bàn tay ra và nói:?

ai là người đã hỏi Bác Hồ tiền đâu mà đi? Bác giơ 2 bàn tay ra và nói:
- Tiền là ở đây... Vậy người bạn đó của Bác tên gì?

4 câu trả lời 4