Bài giải này đúng hay sai?

Đề: có 30 câu hỏi dể, 20 câu trung bình, 10 câu hỏi khó. hỏi có mấy cách tạo 1 đề (từ các câu trên) gồm 5 câu, phải có đủ 3 loại? Giải: -chọn 1 câu dể, số cách là: 30C1 -chọn 1 câu tb, số cách là: 20C1 -chọn 1 câu khó, số cách là: 10C1 -chọn 2 câu tùy ý từ 57 câu còn lại: 57C2 =>số cách chọn đề... hiển thị thêm Đề: có 30 câu hỏi dể, 20 câu trung bình, 10 câu hỏi khó. hỏi có mấy cách tạo 1 đề (từ các câu trên) gồm 5 câu, phải có đủ 3 loại?
Giải:
-chọn 1 câu dể, số cách là: 30C1
-chọn 1 câu tb, số cách là: 20C1
-chọn 1 câu khó, số cách là: 10C1
-chọn 2 câu tùy ý từ 57 câu còn lại: 57C2
=>số cách chọn đề là:
30*20*10*57C2.
Các bạn đánh giá xem bài giải này như thế nào?
4 câu trả lời 4