Hoạt động sản xuất vật chất là gì.cho ví dụ?hoạt động chính trị xã hội ?cho ví dụ?

2 câu trả lời 2