Bốn ký tự viết tắt của Chương trình dạy học Intel - Khóa khởi đầu là gì?

2 câu trả lời 2