Tìm bài giảng điện tử?

các bạn giúp mình tìm bai giảng chi tiết phần 1 của môn công nghệ lớp 10 ,bài 19(ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đén quần thể sinh vật và môi trường),
3 câu trả lời 3