Tôi muốn hỏi chi phí viết báo cáo dự án tiền khả thi và khả thi chiếm bao nhiêu % trên giá trị dự án?

1 câu trả lời 1