Giải giùm bài tập Hóa học lớp 11?

Nếu bạn thực sự yêu thích môn Hóa, hãy giải đáp giúp mình mấy bài này, trong sáng ngày 24/12 thôi đấy! Bài 1: Nung 27,25g hỗn hợp 2 muối NaNO3 và Cu(NO3)2 .Sau phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp khí A và dd B .Dẫn toàn bộ khí A vào 89,2ml nước thấy có 1,121l khí không bị hấp thụ. tính % khối lượng mỗi muối... hiển thị thêm Nếu bạn thực sự yêu thích môn Hóa, hãy giải đáp giúp mình mấy bài này, trong sáng ngày 24/12 thôi đấy!

Bài 1:
Nung 27,25g hỗn hợp 2 muối NaNO3 và Cu(NO3)2 .Sau phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp khí A và dd B .Dẫn toàn bộ khí A vào 89,2ml nước thấy có 1,121l khí không bị hấp thụ. tính % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu và C% các chất trong ddB.(coi oxi tan trong nước không đáng kể) .

Bài 2:
Hòa tan hoàn toàn 4,59g Al bằng dd HNO3 dư thu được hỗn hợp khí A không màu gồm 2 khí trong đó có có 1 khí hóa nâu trong không khí .Biết tỉ khối của A so với H2 là 16,75.
a. Viết và cân bằng phương trình các phản ứng
b. Tính khối lượng muối khan thu được và CM của dd HNO3 biết V = 200ml, lượng dùng dư là 10% so với lượng phản ứng.

Bài 3:
Cho 6,3g hỗn hợp A gồm Al và Mg vào 500ml dd HNO3 2M thấy có 4,48l khí NO (đktc) và dd B.
a. Chứng minh HNO3 còn dư
b. Tính tổng khối lượng muối khan thu được trong B
c. Tính % khối lượng từng kim loại trong A

Bài 4:
Nung 16,8 hỗn hợp A gồm MgCO3 và CaCO3 đến khối lượng không đổi. dẫn toàn bộ khí thu được vào 180ml Ba(OH)2 1M thì thu được 33,49g kết tủa. Xác định% khối lượng từng muối trong A.

Bài 5:
Đốt cháy hoàn toàn 0,75g 1 chất hữu cơ A toàn bộ sản phẩm cho hấp thụ vào dd nước vôi trong dư thấy khối lượng bình đựng nước vôi trong tăng lên 1,33g và thu được 2g kết tủa. Mặt khác định lượng 0,15g chất này thu được NH3, dẫn toàn bộ NH3 18ml dd H2SO4 0,1M sau đó trung hòa axit dư cần 4ml ddNaOH 0,4M. Xác định CTPT của A , biết 1 lít hơi của A đo ở 136,5 độ C và 0,8 atm có khối lượng là 1,8g.

Thanks!
2 câu trả lời 2