Em muốn diệt cỏ tranh tận gốc, có cách gì hay các bác bày cho em với! Chú ý, chỗ này không dùng cơ giới được?

Cập nhật: Em cũng muốn nói chỗ có cỏ cũng không đốt được.
Cập nhật 2: Em cũng muốn nói chỗ có cỏ cũng không đốt được.
4 câu trả lời 4