Mọi người hiểu như thế nào về câu"tiền nào của đó" theo quan điểm kinh tế chính trị?

6 câu trả lời 6