Em muốn hỏi mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và EU?

bạn nào biết giúp mình với
Cập nhật: em muốn hỏi mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Eu từ năm 2000 đến nay
1 câu trả lời 1