Kỹ thuật bắn súng hơi (có ống ngắm), cách điều chỉnh ống ngắm?

làm thế nào bắn súng hơi (có ống ngắm) được chính các vào mục tiêu ở các khoảng cách khác nhau, kỹ thuật điều chỉnh ống ngắm, ai biết chỉ giùm với.
3 câu trả lời 3