Mối liên hệ giữa điện ảnh và văn học?

ai làm ơn chỉ giùm em điện ảnh và văn học có mối liên hệ như thế nào hôk ?
2 câu trả lời 2