Năm ngoái tôi thi trượt thi Đại Học,thế năm nay 2009 tôi có phải thi trương trình cải cách không?

2 câu trả lời 2