Lạm phát =0 thì đồng tiền còn có ý nghĩa không ?

3 câu trả lời 3