Mình muốn mở 1 quầy thức ăn nhanh (hot dogs, pizza, fast food,...) thì cần làm nhưng gì và những thủ tục gì?

mình muốn mở 1 quầy thức ăn nhanh (hot dogs, pizza, fast food,...) thì cần làm nhưng gì và những thủ tục gì?
Nếu bạn mình là người nước ngoài muốn đứng ra mở thì cần thủ tục gì?
2 câu trả lời 2