Dựa vào văn bản Chiếu dời đô và hịch tướng sĩ, hay nêu suy nghĩ của em về tầm hiểu biết và tầm nhìn xa trông?

rộng của Trần Quốc Tuấn và Lý Công Uẩn
15 câu trả lời 15