đặc trưng của hàng hoá hữu hình là gì?

2 câu trả lời 2