Viết chương trình nhập vào mảng A gồm N phần tử kiểu số nguyên in ra màn hình đoạn các phần tử tăng dần?

nhưng phải dài nhất
Vd: 234 1478 268
kết quả: 1478
2 câu trả lời 2