viết chương trình nhập vào mảng A gồm N phần tử kiểu số nguyên in ra màn hình đoạn các phần tử tăng dần?

nhưng phải dài nhất

Vd: 234 1478 268

kết quả: 1478

2 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 thập kỷ trước

  Class Mang{

  pubic static voi main( String args[])

  {

  int tg;

  //Nhap so phan tu cua mang

  System.out.println(" Ban hay nhap vao so phan tu cua A:");

  int n = Keyboard.readInt();

  //Khai báo mảng với số phần tử bằng n

  int a[] = new int[n];

  //nhap du lieu cho mang

  for( int i=0; i<a.length; i++)

  {

  System.out.println("a["+i+"]=");

  a[i] = Keyboard.readInt();

  }

  //sap xep theo thu tu tang dan

  for(int i=0; i<a.length-1; i++)

  for(int j =i= 1; j<a.length; j++)

  {

  a[i]=a[j];

  a[i]=tg;

  tg=a[j];

  }

  System.out.println("a[" +i+"]=");

  }

 • Ẩn danh
  1 thập kỷ trước

  include<stdio.h>

  #include<conio.h>

  #include<math.h>

  {

  int A[100];

  int i,j,n,tam;

  printf("nhập vào số phần tử của mảng:="); scanf("%3d",n);

  for(i=0;i<n;i++)

  {

  printf("Nhập vào:="); scanf("A[%d]",&A[i]);

  }

  for(i=0;i<n-1;i++)

  for(j=i=1;j<n;j++)

  {

  if(A[i]>A[j])

  {

  tam=A[i];

  A[i]=A[j];

  A[j]=tam;

  }

  printf("Thứ tự tăng dần là %d",A[i]);

  getch();

  }

  }

  (Các) Nguồn: Tôi biết qua thôi!bạn xem còn thiếu gì không?
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.