Viết chương trình vào mảng A gồm N phần tử kiểu số nguyên in ra màn hình đoạn các phần tử tăng dài nhất.?

ví dụ:
A= 234 1478 268
kết quả: 1478
1 câu trả lời 1