Nhập vào mảng A gồm N phần tử đưa ra màn hình các phần tử có tổng các chữ số trong phần tử đó là 10?

ví dụ:
A=123 244 514 132 550 675 217
kết quả: 244 514 550 217
2 câu trả lời 2