nhập vào mảng A gồm N phần tử đưa ra màn hình các phần tử có tổng các chữ số trong phần tử đó là 10?

ví dụ:

A=123 244 514 132 550 675 217

kết quả: 244 514 550 217

2 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 thập kỷ trước
  Câu trả lời yêu thích

  thuat toan cua toi.

  ban duyet mang a[n] tu 0 den N -1

  { lay so du 123/10 =3

  lay ket qua 123/10 = 12

  }

  ta cong don lai se dc kq

  va in ra nhung so co tong bang 10

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 thập kỷ trước

  var a:array[1..100] of integer;

  n,i,kq:integer;

  begin

  readln(n);

  for i:=1 to n do readln(a[i]);

  for i:=1 to n do

  begin

  kq:=((a[i] div 100)mod 10)+(a[i] mod 10)+((a[i] div 10)mod 10);

  if kq=10 then writeln('so co tong=10 la ',a[i]);

  end;

  end.

  Lưu ý: chương trình này chỉ làm được số hàng trăm thôi, số hàng chục thì bỏ bớt phần ((a[i] div 100)mod 10) đi.(số cao hơn thì mình đang nghĩ.

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.