Người phụ nữ nào luôn đoái vọng mình là hoa quí, sẽ đánh mất nét đẹp hồn nhiên của hoa dại?

15 câu trả lời 15