Có dấu hiệu dư thừa vốn khả dụng, vậy vốn khả dụng là gì?

ngân hàng
1 câu trả lời 1