Giành cho các bạn học Phật: tại sao tu đạo Phật lại gọi là "Đường đi không đến" ?

Tham gia cho đông, sẽ cho điểm từ 1 đến 10, vậy là cho vui thôi.
Tất nhiên câu trả lời có ý nghĩa tu học.
Cập nhật: các bạn đều trả lời tốt, xếp hạng thật khó. loctv60 dấu đầu hở đuôi. Không biết cái chuyện chỉ nghĩ đến Phật là Phật nào ? các thanh văn duyên giác chỉ là " dụ vàng cho trẻ con" nói theo người Trung hoa. Câu hỏi na cho các bạn ch7a hiểu học hỏi thêm mà có lòng tinh tấn. Đạo trong "lòng" mình... hiển thị thêm các bạn đều trả lời tốt, xếp hạng thật khó.
loctv60 dấu đầu hở đuôi. Không biết cái chuyện chỉ nghĩ đến Phật là Phật nào ?
các thanh văn duyên giác chỉ là " dụ vàng cho trẻ con" nói theo người Trung hoa.
Câu hỏi na cho các bạn ch7a hiểu học hỏi thêm mà có lòng tinh tấn. Đạo trong "lòng" mình đi đâu mà tìm ?
Còn dĩ vô sở đắc cố là "còn gì để mà chứng". Có nghĩ là chứng được là o chứng gì.
Xin lỗi cố nội, mình chỉ chứng chút chút thôi, có nghĩa là hiểu được đôi chút.
vây nên rất vui thích nói chuyện với các bạn vậy.
Chờ đủ 10 người sao cũng khó ?
12 câu trả lời 12