Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về bản chất con người?

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về bản chất con người và vấn đề xây dựng con người mới đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.
4 câu trả lời 4