Như thế nào là một người đàn ông có sức hấp dẫn?

Cập nhật: Dự báo đấy à chào bạn!
Cập nhật 2: Cảm ơn các bạn nhiều quá không ngờ các bạn lại có nhiều ý tường tuyệt vời đến như vậy cho một nửa của chúng ta
22 câu trả lời 22