Con người có bao nhiêu sợi tóc?

hỏi có mấy người.? Ban Chăm Sóc Khách Hàng Yahoo! Việt Nam.
21 câu trả lời 21