Tại sao vào 1 số web không vào được?

mà máy thường báo là: Không tìm thấy trang - lỗi kết nối DNS
Không tìm thấy trang - lỗi kết nối

Rất tiếc! Liên kết hiển thị bị gãy.Đề xuất:
Xem bản sao của trang được lưu trong bộ nhớ cache từ Google
Tải lại trang này sau

làm cách nào vào được.
4 câu trả lời 4