Toán chia hết? làm thế nào bây h?

cmr vs mọi n nguyên dươg: a) (6^2n +19^n -2^n+1) chia het cho 17 b) (7.5^2n +12.6^n)chia het cho 19 c) (5^n+2 +2.6.5^n +8^2n+1) chia het cho 59
3 câu trả lời 3