Viết chương trình nhập vào các số nguyên: a, b, x, y sau đó in ra màn hình: x+y/2+x/y?

giup toi giai bai nay voi!
5 câu trả lời 5