Start>program>accsessories>not... Gõ del C:\windows\prefetch\ntosboot-*... /q.Lưu tên ntosboot.bat.Ý nghĩa gì?

Các bước trên nằm trong cách để win khởi động nhanh hơn.Xin các cao thủ giải thích dùm
1 câu trả lời 1