Giúp giải hệ phương trình 3 phương trình?

x^2+y^2+z^2 = 50 (1)
x.y.z = 60 (2)
x.y - 4x -5y = -20 (3)
2 câu trả lời 2