Giải dùm hệ phương trình, cam on?

(x+y)(xy+1)=63
(x^2+1)(y^2+1)=130
x+y+xy>10
1 câu trả lời 1