Có phải ý nghĩa sâu thẳm của tình yêu được minh chứng bởi xa cách hơn là gần gũi không?

28 câu trả lời 28