Tôicần mua 1 máy cắt plasma CNC. bàn máy thì bên tôi chế tạo xong rồi.cắt đẹp ĩno mỏng 1mm ma khong bi bien dá?

3 câu trả lời 3