"Holland" và "The Netherlands" khác nhau như thế nào?

Mình đọc một vài sách báo viết bằng tiếng Anh thì mình thấy 1 số sách báo ghi tên nước Hà Lan (Hòa Lan) là Holland trong khi một số khác lại ghi là The Netherlands. Vậy các bạn cho tôi biết sự khác nhau giữa 2 từ này.
Cập nhật: Vương quốc Hà Lan bao gồm Lục địa Hà Lan và đảo Ăngti thuộc Hà Lan (Netherland Antilles) có tên tiếng Anh là United Kingdom of The Netherlands
6 câu trả lời 6