Tóan hình! mọi người giúp với, cảm ơn?

cho tam giac ABC trung tuyến AI, phân giác góc AIC cắt AC tại N, phân giác góc AIB cắt AB tại M. Chứng minh MN//BC
3 câu trả lời 3