Tại sao trong CÁC NHÓM YHĐ mà người trả lời nhiều câu hay nhất mà không phải là người ĐÓNG GÓP HÀNG ĐẦU.?

CÓ PHẢI TRÊN YHĐ CÓ THIÊN VỊ KHÔNG, NGƯỜI DẪN ĐẦU TRONG NHÓM MÀ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐÓNG GÓP HÀNG ĐẦU TRONG NHÓM ĐÓ, MỌI NGƯỜI TRẢ LỜI NHIỀU NHA ĐỂ LÊN ÁN SỰ BẤT CÔNG NÀY.
Cập nhật: mọi người có ý kiến nữa ko
6 câu trả lời 6