Báo cáo về Giá trị sản lượng là gì ? Nói lên điều gì ?

VD : Trong 6 tháng đầu năm Công ty A đạt giá trị Sản lượng là là 100 tỷ - doanh thu đạt 90. Hai số đánh giá chung về Công ty này như thế nào ?
1 câu trả lời 1