Ai cho tôi biết bác hồ học tới lớp mấy?

6 câu trả lời 6