Cho tôi biết công thức chuyển đổi từ kg thành lít hay ngược lại. Vd: 1 kg xăng = bao nhiêu lít?

7 câu trả lời 7