X mũ logarit cơ số 10 của 3 = 3 mũ loogarit cơ số 10 của x?

x mũ (logarit cơ số 10 của 3) = 3 mũ (loogarit cơ số 10 của x)

Có 1 bài toán nó biến đổi như vậy mà mình hok hỉu tại sao ai bik chỉ mình nha.
3 câu trả lời 3